Wydarzenia

W zakładce tej znajdziecie Państwo wszystkie informacje na temat wycieczek i różnych imprezach organizowanych przez placówkę.

Wycieczki organizowane przez przedszkole mają charakter dydaktyczny. Zakres materiału dostosowany jest do potrzeb rozwojowych dzieci. Zakres dydaktyczny wycieczki przygotowywany jest przez pedagoga i dostępny do wglądu przez Rodziców w placówce.

Termin realizacji wycieczek ujęty w planie rocznym może ulec zmianie z uwagi na nieprzewidziane okoliczności lub warunki atmosferyczne.

Wycieczki organizowane są z uwzględnieniem komunikacji miejskiej której zaletami jest:

1) Zapoznanie dzieci z topografia miasta,

2) Edukacja komunikacyjna – Zaznajamiania dzieci z transportem zbiorowym,

3) Przygotowanie dzieci do samodzielnego i grupowego poruszania się,

4) Wykorzystanie przyswojonej wiedzy w bezpiecznym poruszaniu się po mieście, ulicy, szlaku,

5) Wdrażanie dzieci z rzeczywistość ich otaczającą.

6) Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych,

7) Rozwijanie umiejętności posługiwania się zwrotami grzecznościowymi

8) Możliwość zróżnicowanego transportu z zastosowaniem różnych środków jak autobus,
tramwaj, metro, pociąg, prom wodny,

9) Większa mobilność dostosowania terminu wycieczki do panujących warunków pogodowych

W czasie wycieczek z zastosowaniem komunikacji miejskiej na jednego opiekuna przypada 4 dzieci.

Transport autokarowy organizowany jest w czasie wycieczek oddalonych w znacznym stopniu od placówki. W czasie wycieczek autokarowych na jednego opiekuna przypada pięcioro dzieci w wieku trzy cztery lata, a dzieci pięcioletnich i sześcioletnich ośmioro. Przed wyruszeniem autokaru na wycieczkę zawsze prosimy policję o sprawdzenie stanu technicznego pojazdu.

Przy opisie każdej wycieczki znajdziecie Państwo zawsze informacje o środku komunikacji, przebiegu trasy, czasie rozpoczęcia i zakończenia wycieczki oraz listę opiekunów.

Szczegółowe zasady organizacji wycieczek określa regulamin dostępny w biurze placówki.