Opis Terapii

W przedszkolu TUKAN są dostępni specjaliści z zakresu logopedii, psychologii, fizjoterapii z terapią SI oraz pedagodzy specjalni, terapeuci pedagogiczni. Wszystkie dzieci uczęszczające do placówki NAS objęte są bezpłatną opieką ze strony specjalistów. W chwili zapisania dziecka do placówki dzieci mają wykonane badania przesiewowe. Następnie dwa razy do roku (styczeń, czerwiec) odbywają się badania kontrolne. Po przeprowadzonych badaniach przesiewowych specjaliści wydają opinię pisemną dla rodziców. W czasie zajęć dydaktycznych ze specjalistami obserwują oni na bieżąco postępy rozwojowe dzieci.

Obejmujemy opieką psychologiczno pedagogiczną dzieci wymagające wsparcia niekoniecznie potwierdzonego dokumentacją z poradni psychologiczno-pedagogicznej dla których prowadzone są Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne lub zakładane są karty indywidualnych potrzeb. Nad ich realizacją czuwa zespół specjalistów. Pracami zespołu koordynuje dyrektor placówki będący olinofrenopedagogiem i psychologiem.

W godzinach popołudniowych zapraszamy na zajęcia ze specjalistami dzieci spoza placówki. Oferujemy wsparcie pedagoga specjalnego, logopedy, psychologa. W celu zapisania się na zajęcia prosimy o kontakt z biurem placówki.

W placówce od września rozpoczynamy realizację projektu Sali Doświadczeń Świata – Snoezelen. Jesteśmy członkiem Polskiego Towarzystwa Snoezelen. We wrześniu odbędą się pierwsze szkolenia kadry z tej terapii. Z uwagi na wielkość projektu planowany okres zakończenia przygotowań i rozpoczęcia działania Sali Doświadczeń Świata przewidujemy na 1 kwietnia 2018 roku.