Nasza Wizja

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne TUKAN to prężenie rozwijająca się placówka opiekuńczo-wychowawcza, która stworzona została z myślą o i dla dzieci (oraz ich rodziców). Cały zespół specjalistów zatrudnionych w placówce przyjmuje w swojej pracy zadania zgodne z nową podstawą programową, do których należy:

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.

17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze Przedszkole było miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dzieci. Poprzez codzienną opiekę i różnorodne prowadzone zajęcia dydaktyczne wpływamy na ich rozwój przygotowując do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Centrum naszych oddziaływań stanowi dziecko. W codziennej pracy pedagogicznej mamy na uwadze ich dobro i tą wartością kierujemy się podejmując wszelkie aktywności na ich rzecz. Ważne dla nas jest indywidualne poznanie potrzeb, możliwości, zdolności i umiejętności każdego z nich.

Nasze przedszkole daje szansę na edukację wszystkim dzieciom. Oferta naszej placówki skierowana jest dla rodziców dzieci pełnosprawnych jak i z trudnościami w rozwoju, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością. W naszych działaniach staramy się dostosowywać treści oraz metody nauczania do potrzeb i możliwości dzieci zgodnie z ich predyspozycjami i uzdolnieniami. W trakcie pobytu dziecka w placówce oferujemy bogaty wachlarz zajęć edukacyjnych wspierających jego wszechstronny rozwój. Zachęcamy do zapoznania się z rodzajem oferowanych zajęć w zakładce ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE.

Wyposażenie naszej placówki to sale i pracownie tematyczne, które zostały stworzone do praktycznego zdobywania wiedzy i umiejętności. Nasze pomieszczenia są jasne, przestronne, z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb podopiecznych. Dysponujemy: salami dydaktycznymi, salą sportową, muzyczną, doświadczalną oraz gabinetami specjalistycznymi, w których odbywają się zajęcia indywidualne.

Współpraca z rodzicami na rzecz rozwoju dzieci uczęszczających do placówki bazuje na założeniu, że rodzice są pełnoprawnymi uczestnikami procesu kształcenia ich dzieci. To dzięki stałym wzajemnym kontaktom jesteśmy w stanie działać na rzecz wszechstronnego rozwoju naszych podopiecznych. Działania te polegają przede wszystkim na przekazywaniu rzetelnej informacji na temat postępów dziecka lub zaobserwowanych zachowań i wymianie informacji o ważnych wydarzeniach z jego życia. Co 3 miesiące w naszym przedszkolu odbywają się zebrania z dyrekcją oraz kadrą pedagogiczną. Również co 3 miesiące organizujemy popołudnia, na które zapraszamy rodziców chętnych na spotkanie z dyrekcją placówki. Podczas tego typu spotkań odbywają się spotkania o charakterze warsztatowym na wybrany przez rodziców temat. Spotkania prowadzi menager i psycholog. Z kolei w ostatnią sobotę maja, a także wybrane soboty w czerwcu i sierpniu zapraszamy Państwa na pikniki rodzinne podczas których otwieramy drzwi naszego przedszkola dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym. Jest to okazja do bliższego poznania naszej placówki, możliwość porozmawiania i obejrzenia budynku, a także uczestnictwo w tematycznych zabawach.

Przedszkole otwarte jest na kontakty z instytucjami i przedstawicielami różnych punktów na terenie Targówka i Warszawy. Realizujemy różnego rodzaju spotkania i wycieczki o charakterze edukacyjnym w ciekawe miejsca. Odwiedzamy punkty użyteczności publicznej (restauracje, straż pożarną, posterunek policji, bibliotekę, muzea), dzięki czemu najmłodsi nie tylko poznają miasto, w którym mieszkają. Wycieczki to świetna okazja do praktycznej nauki bezpiecznego poruszania się po drodze, korzystania z transportu miejskiego, którym poruszamy się w trakcie wyjść poza teren placówki.

W trakcie zajęć realizujemy treści programowe, które zgodne są z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Są one dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Podczas pobytu dziecka w placówce dbamy o tworzenie warunków, które sprzyjać będą twórczej zabawie i wspomagać będą naturalną potrzebę eksploracji otoczenia. Każde planowe działanie na rzecz nauki dzieci poprzedza dokładna obserwacja dziecka, diagnoza i analiza jego osiągnięć oraz deficytów, co pozwala na dopasowanie treści i metod kształcenia do konkretnego dziecka. Indywidualne podejście do najmłodszych przy jednoczesnym wspieraniu ich aktywności w grupie wspiera ich proces zdobywania umiejętności społecznych, komunikacyjnych oraz emocjonalnych, co sprzyja wszechstronnemu rozwojowi.

Podsumowując, w swoich działaniach dążymy do tego, aby dziecko kończące etap edukacji przedszkolnej posiadało wiedzę oraz umiejętności związane z fizycznym, emocjonalnym, społecznym oraz poznawczym obszarem jego rozwoju umożliwiającym podjęcie nauki w szkole podstawowej.