Metody Pracy

Bogaty wachlarz zajęć dydaktycznych realizowanych w naszej placówce realizujemy wykorzystując różnorodne metody pracy z dziećmi. Ich dobór zależy w dużej mierze od nauczycieli prowadzących zajęcia w danej grupie. Jest on podyktowany zarówno wiedzą i umiejętnościami wzbogacania treści kształcenia oraz sposobami ich realizacji. Nie można jednak zapominać, że każda grupa przedszkolna jest indywidualna. Tworzą ją dzieci o konkretnych umiejętnościach, zdolnościach i potrzebach. Dobór proponowanych metod jest więc uzależniony od specyficznego poziomu funkcjonowania danego oddziału przedszkolnego.

Metoda Projektu polega na realizowaniu wieloetapowej pracy skupionej na poznaniu tematyki związanej z realizacją zadań; każdy etap trwa od kilu godzin lub dni, tygodni; metoda ta jest praktycznym wielozmysłowym i wielodyscyplinarnym sposobem nabywania przez dzieci wiedzy oparta o naturalną dziecięcą ciekawość świata; samodzielne poszukiwanie wiedzy i konstruowanie makiet, plansz, tworzenie rysunków i opisów sprawia dzieci dużo radości.

Metoda Dobrego Startu to sposób wielozmysłowego przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania poprzez wykonywanie ćwiczeń słuchowych, wzorkowych, ruchowych.

Dziecięca Matematyka stosowana podczas zajęć dydaktycznych sprzyja nabywaniu przez dzieci umiejętności potrzebnych do powodzenia w nauce matematyki; początkowymi etapami tej metody jest zapoznanie dziecka ze schematem własnego ciała, otoczeniem, rozróżnianiem strony prawej i lewej, co sprzyja poźniejszym ćwiczeniom w zakresie klasyfikowania i szeregowania przedmiotów, a konsekwencji naturalnie wprowadza dzieci w aktywności związane z działaniami matematycznymi.

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oparta jest o rozwijanie sprawności ruchowej, poznania własnego ciała, możliwości płynących z aktywności, możliwość doświadczenia siebie w przestrzeni.

Pedagogika zabawy – zakładamy, że naturalną aktywnością dziecka sprzyjająca poznawaniu świata jest zabawa. To właśnie zainteresowanie dziecka wspólnym działaniem jest podstawą do ukierunkowana jego uwagi na wybrane zagadnienie. W tym celu korzystamy z różnych pomocy – chusty animacyjnej, wstążek, chustek, szarf, etc.

Trening Rozwiązywania Problemów wykorzystujemy ucząc dzieci samodzielnego myślenia; problemy, z którymi mierzą się przedszkolaki to przede wszystkim konflikty z rówieśnikami, ale dzięki możliwości doświadczania prawidłowych relacji z kolegami dziecko uczy się nawiązywania i podtrzymywania kontaktu społecznego, dzięki czemu dziecko rozwija swoje umiejętności interpersonalne – śmiałość, asertywność, otwartość, ugodowość.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma wspomagania Rozwoju dziecka w zakresie kompetencji wiązanych z prawidłowym nawiązywaniem, podtrzymywaniem kontaktu z rówieśnikiem, osobą dorosłą; trening zapewnia umiejętność generalizowania zachowań dziecka w różnych sytuacjach dzięki czemu dziecko nabywa wiedzy związanej z funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Bajkoterapia i Baśnioterapia skupiają się na wykorzystaniu tekstów literackich, w których przekazywana jest wiedza i wartości związane z tym, co ważne; dziecko poprzez identyfikacje z bohaterami mierzy się z własnymi emocjami, trudnościami, dzięki czemu nabywa zdolności rozróżniania tego co prawdziwe od tego, co nierzeczywiste.

Relaksacja jest sposobem wyciszenia dziecka z wykorzystaniem różnych technik oddychania przy wsparciu muzyki; ta forma pracy sprzyja wsparciu rozwoju emocjonalnego dziecka i umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Aromaterapia opiera się na wykorzystaniu zapachów, włączenie tego typu formy pracy z dzieckiem podczas zajęć opiera się na zmyśle węchu i wspomaganiu w trakcie zajęć terapeutycznych poprzez wzbogacanie przekazywanych treści.

Sensoplastyka czyli plastyka sensoryczna daje możliwość wykorzystania zmysłu dotyku we wspomaganiu kreatywności dziecka i swobodnym wypowiadaniu się w formie plastycznej; w trakcie zajęć korzystamy z różnych technik, materiałów i narzędzi stymulujących rozwój dziecka.

Muzykoterapia opiera się na zastosowaniu dźwięków płynących z otoczenia, ale także wytwarzanych z instrumentów muzycznych, które dzieci mają okazję poznać, dotknąć.

Metody parateatralne (w tym drama, pantomima, zabawy kukiełkowe, teatr) to nauka wypowiadania się dziecka w różnych formach sztuki, poprzez uczestnictwo w zabawach teatralnych dziecko może przyczynić się do efektywnej ekspresji własnych uczuć i emocji, które mogą być trudne do zwerbalizowania.

Edukacja przez ruch D. Dziamskiej jest formą nauczania związanej z podstawową formą nabywania wiedzy o świecie – ruchem. Ten system pracy z dzieckiem nawiązuje do wszechstronnego wspomagania rozwoju dziecka z wykorzystaniem różnorodnych potrzeb dziecka.

Elementy Metody Porannego Kręgu wykorzystywane pracy z dziećmi związane są z polisensorycznym poznaniem rzeczywistości odnoszącym się do stałości otoczenia oraz następstwie czasu związanym z porami roku.

Metoda Knillów odnosi się do wspomagania swobodnej aktywności ruchowej związanej z rozwijaniem świadomości własnego ciała, wspomagania kontaktu z otoczeniem z dziećmi z zaburzeniami komunikacją.

Sztuka składania papieru origami stwarza szansę na rozwój motoryki małej oraz możliwość stwarzania dzieciom szans na rozwój wyobraźni.

Doświadczenia, zabawy badawcze kształtują myślenie problemowe, przyczynowo-skutkowe, logiczne, dają szansę na poznanie fizycznego, przyrodniczego środowiska, którym życie dziecko rozbudzając jego ciekawość świata.

Metody aktywizujące (burza mózgów, dyskusja) są powszechnie wykorzystywanym sposobem na rozwijanie przez dzieci wiedzy o otoczeniu oraz wyrabianiu własnego zdania.