Dzieci z niepełnosprawnościami

Przedszkole TUKAN jest placówką integracyjną. Placówka została dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i lekkim.

Przyjmujemy dzieci z niepełnosprawnością neurologiczną, intelektualną, układu oddechowego i krążenia, niedowidzeniem, niedosłuchem, afazją mowy, metaboliczną, genetyczną psychiczną, ruchową (tylko w przypadku dzieci poruszających się samodzielnie z uwagi na specyfikę budynku).

Dzieci z niepełnosprawnościami przyjmowane są do placówki na podstawie opinii zespołu terapeutycznego potwierdzającego możliwości placówki w wsparciu rozwoju dziecka. Zespół terapeutyczny w terminie do końca września lub w ciągu pierwszych 30 dni pobytu dziecka w placówce tworzy dla dziecka Indywidualny program Edukacyjno-Terapeutyczny na podstawie
własnych obserwacji, dokumentacji złożonej w przedszkolu (orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wczesnym wspomaganiu rozwoju, etc.) oraz opinii rodziców. Program realizowany jest przez cały okres pobytu dziecka w placówce. Realizacją programu zajmuje się zespół specjalistów nad którym pieczę sprawuje dyrektor placówki. Program poddawany jest okresowym kontrolom i w miarę potrzeb dostosowywany do warunków rozwojowych dziecka. Dzieci z niepełnosprawnościami w ramach pobytu dziecka w placówce mają zapewnioną stałą opiekę specjalistów i wszystkie zajęcia terapeutyczne w ramach czesnego.

Dzieci z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymują rabat na czesne w zależności od rodzaju niepełnosprawności od 20 do 50%. Wysokość rabatu uzależniona jest od wysokości subwencji oświatowej udzielanej przez Wydział Edukacji.

Placówka dysponuje urządzeniem do alternatywnych form komunikacji „Mówik” dostosowanym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową. W miarę potrzeb staramy się doposażyć placówkę aby dostosować ją do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.